Eğitim Sistemimiz

Türkçe


Türkçe, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri: Öğrencilerin okuyan, okuduğunu anlayıp içselleştirebilen, sözlü ve yazılı anlatımda Türkçeyi kurallarına uygun kullanma becerisini edinmiş, Atatürkçü öğrenciler olarak yetişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.


Bölüm Amaçları:
• Ana dilini doğru, güzel ve etkili bir şekilde kullanabilme
• Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme
• Gördüklerini, izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru anlama gücü kazandırma
• Sesli ve sessiz okuma hızını artırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek
• Milli, manevi ulusal değerlere duyarlı olma
• Girişimci sorgulayan bireyler yetiştirme
• Günlük hayatta geçerli yazışmaları yapabilme
• Bütün TED okullarında eş zamanlı uygulanan “Ana Dilim Türkçe Programı”nı diğer okullarımızla işbirliği içinde uygulama.
• 5.6.7 ve 8. sınıf öğrencileriyle her dönem bir dergi çıkarma
• Şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılım sağlama
• 5,6,7 ve 8. sınıf seviyelerinde yıl içinde 8 edebi eser okuma


Matematik


Bilimsel düşünme yeteneğinin gelişmesini sağlayan ve tüm pozitif bilimlerin temelini oluşturan matematik,  insan ilişkilerinden toplumsal ilişkilere kadar her yerde karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojiye, ayak uydurmayı ilke edinen bir okul olarak;
 
•  Öğrencinin zihinsel yeteneklerini ve kişiliğini her yönüyle geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak, beyin temelli eğitimi,
• Ezbere öğrenme yerine anlayarak öğrenmeyi,
• Öğrencilerin etkinlikler oluşturduğu ve yaşadığı aktif süreçler yer alarak, yaparak yaşayarak öğrenmeyi,
• Yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırmayı,
• Bilgisayar bilimleri ile beraber analitik düşünme becerisi ve bilişim teknolojilerini doğru kullanabilmeyi,
• Öğrencinin çok yönlü gelişimini,
• “ Bu Benim Eserim” proje yarışması, akıl oyunları yarışması, TÜBİTAK, Matematik olimpiyatları gibi ulusal düzeyde yapılan yarışmalara öğrencilerimizi hazırlamayı,
• Dünya Pİ günü, bilişim günleri, bilgi ve teknoloji günleri gibi etkinlikleri öğrencilerimizle beraber organize ederek, öğrencilerin matematiğe karşı ilgilerini arttırmayı,
• Bireysel farklılıkların göz önünde tutulduğu bir eğitim ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.


Fen Bilimleri


Fen bilimleri dersi öğrencilerimizi araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen ve karar veren, yaşam boyu öğrenen, çevreleri ve dünya ile ilgili merak duygularını canlı tutan bireyler olarak yetişmesine ortam sağlar.
Fen bilimleri dersinde öğrencimizin;
• Fen ve teknoloji okuryazarı olarak olması,
• Etkin katılımlı proje çalışmalarına dahil edilmesi,
• Deneye dayalı bir şekilde tüm dersleri laboratuvar ortamında işlemesi,
• Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimleri anlaması,
• Projeksiyon, akıllı tahta ve 3D sınıfının kullanımı sayesinde gördüklerini pekiştirmesi,
• Belirli günlerin; Lösev, Dünya Su Günü, Uzay,Bilim haftası gibi etkinlerde rol alarak sosyal yardım projeleri ile daha duyarlı bireyler haline gelmesi,
• Yaparak yaşayarak, basitten karmaşığa, somuttan soyuta, yaşayarak öğrenmesi amaçlanır.

Sosyal Bilgiler


Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde ve onların belli değerleri tanımalarında önemli bir rol oynamaktadır.


Bölüm Amaçları:


• Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik, demokratik ve çağdaş değerleri bilerek, bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi gerektiği bilincini kazanacaklardır.
• Günlük hayatta kendini ifade etmede gerekli terminolojiyi kullanabilecektir.
Geçmişi yorumlayarak, günü algılamayı ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı başarabilecektir.
• Evrensel demokratik yurttaşlık değerlerini benimseyeceklerdir.
• Düşünmeyi, tartışmayı, özgür seçim yapıp karar vermeyi, öğrenebilecektir.
• Başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilecektir.
• Çevresinde yaşanan olaylara duyarlılık gösterebilecektir.
• Mekânın rolünü anlayabilecektir.
• Tüm sınıflara sinema veya belgesel organizasyonu düzenlenecek.
• Ankara Gezisi, Çanakkale Gezisi, Kapadokya Gezisi düzenlenecektir.

2. Yabancı Dil Programı


Amaçlarımız:


• Almanca ve Fransızca dillerini sevdirmek.
• Güncel konuları öğrencilerin ilgilerini çekecek şekilde ele alarak bu dillerde iletişim kurmalarını cesaretlendirmek.
• Öğrencileri,  (Almanca FIT A1 , Fransızca DELF) Dil Sınavlarına girmeleri için teşvik etmek.
• Uluslar arası geçerliliği olan bu Dil Diplomalarını İlköğretim ve Lise yıllarında almalarını sağlayarak, üniversiteye ayrıcalıklı ve avantajlı bir şekilde başlamalarına yardımcı olmak.
• Çok dilli, çok kültürlü bir bakış açısı oluşturarak, farklı kültürlere karşı ilgi uyandırmak.
• Uluslararası ilişkilerde ülkesini ve kültürünü gerektiği gibi temsil edebilmeleri için yabancı dilde iletişim kabiliyetini arttırmak ve geliştirmek.
 

Programımız:


• 2013-2014 eğitim yılında öğrencilerimize 3.  sınıftan itibaren Almanca-Fransızca dilleri arasından İkinci Yabancı Dil tercihi sunmaktayız.
• 3. Sınıftan başlayarak haftada 4 saat, öğrencilerimize dinleme , okuma, konuşma ve yazma becerileri kazandırmaktayız.
• Güncel metotlarla, öğrencilerimizin öğrendikleri dili günlük hayatta ve okul kampüsünde kullanma alışkanlığını edinmelerine özen göstermekteyiz.
• Ders kitapları Avrupa Birliği Ortaklık Çerçevesi kriterlerine göre hazırlanan metotlar arasından seçilir.
• Derslerde dört temel dil becerisinin kazanılması hedeflenir. Buna göre Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma çalışmaları yapılır.
• İkinci yabancı dil derslerinde, farklı bilgi düzeylerindeki öğrencileri en iyi şekilde eğitmek hedeflenir. Lise 9.sınıfta Düzey Belirleme Sınavı  (DBS) sonuçlarına göre iki ayrı seviye (A-KURU = (İyi ve İleri Derece)   B-KURU = (Az ve Orta Derece) oluşturularak,  öğrencilerimize kendi seviyelerine göre eğitim verilir.
 

Ölçme Değerlendirme


•  Her dönemde 2 yazılı sınav uygulanır .
• Yazılı sınavlarda, okuduğunu anlama, kelime bilgisi, gramer ve yazılı anlatım becerileri sınanır.
•  Sözlü notları ise dinlediğini anlama, konuşma, derse katılım, öğrendiği gramer ve kelime bilgilerini kullanabilme becerileri, proje çalışmaları, sunum ve ders materyalleri üzerinden verilir.


Uluslar Arası Geçerli Sınavlar


İkinci Yabancı Diller Bölümü’nün en önemli hedefi,  öğrencilerimize sene başında hedeflediğimiz  akademik  yılın  sonunda  Alman Kültür ve  Fransız Kültür Merkezlerinde  (Fit A1,  DELF) sınavlarında başarılı olmalarıdır.


Fit A1 ve DELF Avrupa Birliği Dil Yeterlilik sınavlarıdır. Avrupa Birliği Çerçevesi ortak seviyelerinde;
• A1, A2 Temel Kullanıcı;
• B1, B2 Bağımsız kullanıcı ve
• C1, C2 Yetkin Kullanıcı sınav düzeyleri uygulanır.
• Bu sınavlarla ana dili Almanca ve Fransızca olmayanların dil becerileri, dört ölçüt üzerinden değerlendirilir: dinleme, konuşma, okuma, yazma


Fit A1 ve DELF sınavlarının önemi:


• Sınavlarda elde edilen Diploma dünyanın her yerinde ve ömür boyu geçerli sayılır.
• Bu diploma, öğrencinin okulda edindiği tüm dil becerilerinin kaydedildiği bir araçtır.
• Almanya ve Fransa üniversite eğitimi alacak öğrenciler için bu sınavlarda alınan A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 diplomaları dil yeterliliklerini belirler.
• Alınan diploma, Avrupa ve tüm diğer ülkelerde iş başvurularında dil seviyesini göstermek için gerekli ve yeterli bir belgedir.


Etkinliklere  Katılım


Okul bünyesinde dil performanslarını geliştirebilmeleri için planladığımız “OKUL İÇİ ETKİNLİKLERİMİZ de her dil için yıl içersinde farklı konseptlerde  uygulanmaktadır. 2.Yabancı Dil zümresinin uyguladığı  tüm etkinliklerde öğrencilerin seçtikleri dili sevmeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları hedeflenir.


Müzik


Okulumuz   bireysel  enstrüman eğitim ve gelişimine büyük önem vermektedir. Bununla ilgili olarak hafta sonu kurslarımızda Doğu ve Batı müziği enstrümanları eğitimi vermektedir.(Piyano,Gitar Bateri,Bağlama,Ney, ve benzeri  enstrüman)
Bu etkinliklerin yanısıra öğrencilerden oluşturulan alternatif pop,rock müziği orkestraları,çok sesli (polifonik) korosu ve kültürel değerlerimiz olan Türk Sanat Müziği/Türk Halk Müziği koro çalışmalarımız bulunmaktadır.
Okulumuz  İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (The Associated Board of the Royal Schools of Music) bölge sınav merkezidir. Bu sınava bölgede enstrüman çalan tüm öğrenciler sınava katılabilir ve başarılı olan öğrenciler  İngiltere Kraliyet Müzik Akademisi sertifikasına sahip olabilirler.
Enstrüman çalımına teşvik ederek çocukta disiplini ve müzik ahlakını aşılamak, öğrencinin duygu ve düşüncesini farklı bir yolla ifade edebilmesine yol gösterici olmak, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, Her öğretim yılı başında, gerek kendi istekleri ile gerekse öğretmenlerimiz tarafından özel yetenekleriyle dikkati çeken öğrenciler koro, çalgılar grubu ve dans çalışmalarına yönlendirilmekte ve bu özel yeteneklerini geliştirebilmelerine olanak sağlamayı  amaçlar.


Görsel Sanatlar


Sanat eğitimi sadece yetenek ve beceri eğitimi değildir. Öğrencilerimize resim yolu ile sanat eserlerini ve her işe karşı artan bir duyarlılık kazandırma girişimidir. Okulumuzda Görsel Sanatlar Eğitiminde öğrencilerimize sanatsal bakış açısı kazandırarak; sanat konusunda tartışabilen, yorum yapabilen, sanat ve kültürel etkinliklere katılmayı yaşamının bir parçası haline getiren bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.
• Yaşamın her alanında kullanabileceği yaratıcı davranışlar geliştirmek,
• Yaratıcı düşünen, deneyen, tasarlayan, oluşturan, duyarlı, sanata ve kültürel değerlere saygılı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak
• Bir sanat eserini izlerken ondan haz alabilme ve bilgi birikimine dayanarak değerlendirebilmek amaçlarımız arasındadır.


Beden Eğitimi


Sağlıkla dinç dinamik bir şekilde yürüyoruz...


Bedensel  yönden sağlıklı olan insan biz duygusunu geliştirerek, takım ruhunu ve kendine güvenini kazanmış, milli ve manevi amaçların niteliklerini taşıyan, küçüklerini seven ve koruyan, büyüklerine saygılı, vatanını ve milletini seven, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerini kendine örnek alan, davranışlarını kontrol edebilen, DOĞRU, TEMİZ, DÜZENLİ, ÖZ GÜVENİ GELİŞMİŞ, DİSİPLİNLİ, özgür zamanlarını yararlı ve zevkli çalışmalarla değerlendirebilen birer vatandaş olarak yetişmelerinin gerektirdiği her türlü organize fiziksel faaliyetler okulumuzun Beden Eğitimi çalışmalarıyla gerçekleştirilmektedir.
• Beden Eğitimi dersleri öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarının yanında ders için kullanılabilecek spor alanlarını da göz önüne bulundurularak  planlanmaktadır.
• Derslerimizde kampüs alanında yer alan mini golf sahası, trafik parkuru, spor salonu, çok amaçlı salon, dans salonu, suni çim kaplı futbol sahası, açık alanlarda basketbol, voleybol sahaları kullanılmaktadır.