Eğitim Sistemimiz

TED Hatay Koleji, “Biz Türkiye’nin geleceğine talibiz.” diyerek yola çıkan büyük bir ailenin fertlerinden biridir. Bu misyon, bizi, işini iyi yapan bir okul olmanın yanında tek bir ülkü etrafında kenetlenmiş ve Türkiye’nin aydınlık yarınlarına inanmış bir okul da yapacaktır. Bizi diğerlerinden ayıran en önemli fark da budur. TED Hatay Koleji, her bir öğrenciyi yapbozun bir parçası gibi düşünür. Bu yüzden her bir öğrenci okulumuz için vazgeçilmez bir değerdir...


TED Hatay Koleji İlkokulunda alanında uzman öğretmenler tarafından yapılandırmacı eğitim modeline uygun olarak; Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.


Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından Türkçe ve İngilizce olarak sürdürülmektedir. Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz Drama, Satranç, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitim, Bilişim Teknolojileri, Yabancı Dil alanlarında da eğitim almaktadır. Ayrıca anasınıfı ve 1.sınıflarımızda öğrencilerimizin İngilizcelerini geliştirmek amacıyla branş derslerimiz Yabancı Öğretmenler eşliğinde yürütülmektedir.


İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizce'yi sevdirmek amaçlanmakta, ayrıca öğrencilerimizin İngilizce dilini özgüvenle kullanıp, çağdaş dünyaya sağlıklı uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik araştırmalar yapılarak, programlar geliştirilmektedir.


Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ikinci yabancı dili eğitimine büyük önem veren okulumuz 3. sınıftan itibaren Almanca, Fransızca eğitimine başlamaktadır. 2. sınıfta bilgilendirme yapılarak öğrencilerimizin bu yabancı dillerden birini seçmeleri istenmektedir.


Dünyayı takip eden ,yaşadığı toplumdan kopmayan ,kültürüne bağlı ,Atatürk ilke ve inkılaplarını kendine ışık edinen ,yorum yapabilen, problemi konuşan değil çözüm yolları üreten, yaparak yaşayarak öğrenen nesiller yetiştirmeyi kendine gaye edinmiştir. Bu anlamda derslerin içeriği düzenlenirken eleştirel ve öğrenci merkezli bir bakış açısı benimsenir. Öğretmen  öğreten değil ;rehberdir. Öğrenme alanı olarak sadece okulu görmeyen , tüm doğal çevreyi materyal olarak düşünen bir bakış açısıyla etkinlikler planlanır.


TED Hatay Koleji Özel İlkokulu Ders İşleyiş Süreçleri


Matematik Dersi;


Öğrenilen bütün bilgiler günlük hayatla ilişkilendirilerek, çocukların günlük hayatta karşılaştıkları problemleri kolaylıkla çözebilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca dersler işlenirken birçok zekâ türüne hitap eden eğlenceli etkinlikler yapılarak öğrenciler öğrenme sürecine, yaparak- yaşayarak aktif bir şekilde katılıyorlar. Bu etkinliklerde çocuklar, yaratıcılıklarını, hayal güçlerini, görsel- uzamsal, matematiksel zekâlarını,  yeteneklerini kullanarak daha üst zihinsel becerilere taşınmış oluyorlar.
 
Matematiğin doğayla bütünlüğü, verilen örneklerle, gözlemlerle çocuklara hissettiriliyor.
Problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra bir problemin birçok çözüm yolu olabileceğini öğrenmeleri ve farklı başın açılarıyla farklı çözüm yollarını kullanmaları sağlanıyor.


 Hayat Bilgisi Dersi;


Hedefimiz, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Türk milletinin ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, devletine karşı sorumluluklarını bilen, aydın, entelektüel, sorgulamayı, eleştirmeyi bilen ve bunu gelişimi için kullanan, sanata, bilime, spora değer veren ve katkı sağlayan bireyler yetiştirmektir.
Bunun için; temel öz bakım becerilerini yerine getirebilen, zamanını verimli kullanan, planlı, işbirlikçi, paylaşımcı, demokratik, gelişmiş ahlaka sahip, pratik, donanımlı, liderlik edebilen, çevreye, insanlara karşı duyarlı, duyularını nazikçe ifade edebilen ve kontrol edebilen, aydın, entelektüel bireyler yetiştirme arzusundayız.


Türkçe Dersi;


Hedefimiz; anadilini doğru, etkili ve güzel bir şekilde kullanabilen, kendini ifade etme becerisi gelişmiş, her zaman okuyan, araştıran, yazınsal eserlere karşı duyarlı ve katkı sağlayan bireyler yetiştirmek. “ Çocuklar işaret parmaklarını değil ayak izlerini takip eder. ” sözünden yola çıkarak öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz her gün ilk dersin 15 dakikasını klasik müzik eşliğinde kitap okuyarak geçirmektedir.
Bunun için; derslerde okuma, yazma, dinleme, görsel okuma becerileri geliştirilmekte, neden, niçin, nasıl, nerede, ne zaman sorularına cevap verebilmeleri sağlanmakta, duygularını yazılı, sözlü şekillerde ifade etme, sözcük dağarcığını geliştirme, sebep – sonuç ilişkisi kurabilme, okuduklarını günlük hayatla ilişkilendirme çalışmaları yürütülmektedir. Çocukların özgün yazınsal eser ortaya koyma çalışmaları teşvik edilmekte ve bu çalışmalarla yaratıcılıkları tetiklenmektedir.


Fen Bilimleri;


Medeni dünya hızla değişmekte ve gelişmektedir. Çocuklarımızın bu gelişmelere uyum sağlayabilmesi için bilimsel ve yaratıcı düşünme yeteneğinin aşılanması gerekir. Biz fen bilimleri alanında her türlü gelişmeyi takip edip öğrencilerimize bunları aktarmak için birçok yöntem izlemekteyiz. Fen bilgisi laboratuvarında yaptığımız deney çalışmaları, sınıf içi etkinlikler, proje çalışmaları, görerek yaşayarak öğrenme prensibiyle öğrencilerimize bu yolda ışık tutmaktadır.


2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren ilkokul 3.sınıftan itibaren uygulanmaya başlayan Fen Bilimleri programı uzman öğretmenlerimizce incelenerek gerekli etkinlik planlamaları yapılmıştır. Dersin programı çerçevesinde 3D (Three D) sınıfında öğrencilere konularının yapısına uygun olarak 3 boyutlu materyaller video ortamında izletilmesi benimsenmiştir. Yaparak yaşayarak deneyerek öğrenme ilkesi gereğince okulumuzda bulunan Fen Bilimleri laboratuvarları etkin biçimde kullanılmaktadır.


Atatürk bilim ve teknolojinin önemini ; " Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fenin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan sapmaktır." sözleri ile vurgulamıştır.
Sosyal Bilimler
Sosyal Bilimler, günümüz dünyasında geniş bir uygulama alanı bulmakta, birçok faaliyet alanında hizmetlerin üretilebilmesi için gerekli olan kültürel birikimin kaynağını oluşturmaktadır.

Günümüzde, küreselleşme ve çok kültürlülük çoğunlukla birbirinin koşulu ya da sonucu olarak algılanmaktadır; evrensellik yolunda ki ‘’dünya insanı’’ farklı kültürlerle girdiği iletişimden kültürel zenginlikle ayrılmakta, bu zenginlik ona yani coğrafyaların keşfedilmesine yardımcı olacaktır.

Değişim ve gelişmeler etki alanını küresel olarak göstermekle birlikte, yeni değişimler ışığında kazananların değişimin farkına varanlar ve ayak uydurabilenler arasından çıkacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu değişime ayak uydurarak ve “değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu” özümseyerek; bilgi sahibi olan, sorgulayan, neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve çözüm getiren beyinler yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.


Müzik

Okulumuz   bireysel  enstrüman eğitim ve gelişimine büyük önem vermektedir. Bununla ilgili olarak hafta sonu kurslarımızda Doğu ve Batı müziği enstrümanları eğitimi vermektedir.(Piyano,Gitar Bateri,Bağlama,Ney, ve benzeri  enstrüman)

Bu etkinliklerin yanısıra öğrencilerden oluşturulan alternatif pop,rock müziği orkestraları,çok sesli (polifonik) korosu ve kültürel değerlerimiz olan Türk Sanat Müziği/Türk Halk Müziği koro çalışmalarımız bulunmaktadır.

Okulumuz  İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (The Associated Board of the Royal Schools of Music) bölge sınav merkezidir. Bu sınava bölgede enstrüman çalan tüm öğrenciler sınava katılabilir ve başarılı olan öğrenciler  İngiltere Kraliyet Müzik Akademisi sertifikasına sahip olabilirler.
İlkokul; çocuğun müzikal yaşamda fikir sahibi olmasını,var olan müzikal yeteneğini keşfetmesini,ritm ve dikkat toplama yetisini geliştirmeyi, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini , öğrencilerimize ritm çalgıları, bireysel çalgılar ve sınıf çalgısı (melodika) eşliğinde temel müzik bilgisini kazandırmayı amaçlar..


Görsel Sanatlar

Sanat eğitimi sadece yetenek ve beceri eğitimi değildir. Öğrencilerimize resim yolu ile sanat eserlerini ve her işe karşı artan bir duyarlılık kazandırma girişimidir. Okulumuzda Görsel Sanatlar Eğitiminde öğrencilerimize sanatsal bakış açısı kazandırarak; sanat konusunda tartışabilen, yorum yapabilen, sanat ve kültürel etkinliklere katılmayı yaşamının bir parçası haline getiren bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.
• Doğayı ve çevreyi gözlemleme duyarlılığı kazandırmak,
• Bireysel ve grup çalışmalarıyla sorumluluk, işbirliği, karşılıklı sevgi saygı ve yardımlaşma kavramlarını geliştirmek,
• Öğrenciye kendini ifade etme sürecinde çıkacak sorunlara çözümler üretebilme becerisi ve güveni kazandırmak amaçlarımız arasında yer almaktadır.


Beden Eğitimi


Sporla büyüyoruz ...
İlkokulumuzda kendi yeteneklerinin farkında olup kendini geliştirmeye açık, bedenen, ruhen ve fikren sağlıklı, vatanını ve milletini seven dürüst başarılı, mutlu birer bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
•  Beden Eğitimi dersleri öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarının yanında ders  için kullanılabilecek spor alanlarını da göz önüne bulundurularak  planlanmaktadır.
• Derslerimizde kampüs alanında yer alan mini golf sahası, trafik parkuru, spor salonu, çok amaçlı salon, dans salonu, suni çim kaplı futbol sahası, açık alanlarda basketbol, voleybol sahaları kullanılmaktadır.