Eğitim Sistemimiz

   

TED Hatay Koleji Anasınıfları eğitim programı, MEB Okul Öncesi Eğitim Programındaki yenilikler temel alınarak, dünyada kabul gören farklı eğitim yaklaşımları ( Proje, High Schope, Reggio Emilia, Montessori, vb.  yaklaşımları)  doğrultusunda hazırlanmıştır.

Haftalık program dahilinde sınıf öğretmenlerinin uyguladığı etkinliklerin yanı sıra İngilizce, Skills, Bilişim, Beden Eğitimi, Yüzme, Çocuk Felsefesi, Çocuk Yogası, Jimnastik, Görsel Sanatlar, Eğlenceli Bilim, İngilizce, Müzik, Satranç, Dans, Akıl Oyunları branş etkinlikleri de branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir.

     Programın uygulanmasında çocukların yaşları, gelişim düzeyleri, ilgi, ihtiyaçları ve hazır bulunuşlulukları göz önünde bulundurulur.

     PROJE YAKLAŞIMI:  Tüm sınıf ya da küçük bir grup çocuk tarafından belirlenen anlamlı, gerçek bir konu üzerinde derinlemesine inceleme yapar. Böylece çocuklar zihinsel yaşantılarını geliştirir. Proje çalışmaları çocukların verimliliğini arttırır, oyun ve sistematik öğretim metotlarından öğrendiklerini arttırıp destekler. Çocukların çalışmalarına uyum ve süreklilik kazandırır.

• GYMBOREE YAKLAŞIMI: Çocukların problem çözme, yaratıcı düşünme, öz benlik kazanımı ve bağımsız bir öğrenen olarak yetişmelerinde yeni yollar önerir. Aynı zamanda, sağlanan malzemelerle aileler çocuklarını gelişimlerinin her aşamasında destekler ve çocuklarına öğrenmeyi öğretme konusunda yardımcı olabilirler.

• REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI: Yalnızca bilişsel değil, duygusal gelişim üzerinde de önemle durur. Çocuk-yetişkin, çocuk-çocuk iletişimine ağırlık veren bir eğitim anlayışı izlenir. Bütün çocuklar öğrenmelerinde, sosyal etkileşimlerinde, çevrenin getirdiği her türlü sorunu çözmede gerekli olan ilgi, merak, potansiyel ve hazır bulunuşluğa sahiptir. Öğretmenler, çocukların potansiyellerini fark eder ve bütün çalışmalarında buna dikkat ederler.

• GEMS (GREAT EXPLORATIONS IN MATH AND SCIENCE) PROGRAMI : Fen-doğa deneylerini ve matematik çalışmalarını daha keyifli hale getirmeyi hedefler.

• Primary Years Program (PYP):  "Sorgulayıcı Öğrenme" ve "Öğrenci Merkezli” ilkesine dayanır. Çocuklar öğrenme sürecinde etkin bir rol oynar. Her öğrencinin farklı bir birey olduğu ve farklı öğrenme biçimine sahip olabileceği prensibini kabul eder.

• WALDORF OKULLARI PROGRAM YAKLAŞIMI :Çocuklar günlük rutin içinde özgür, yaratıcı oyunlar ve değişen etkinliklerin sonucunda aşama aşama aile ve ev hayatıyla daha geniş toplum hayatına doğal ve sağlıklı yöntemlerle geçiş yapabilirler.

• HEAD START EĞITIM PROGRAMI : Çocuğun gelişimine ve sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için disiplinler arası ve geniş kapsamlı bir bakışla, en üst düzeyde yarar sağlanmasıdır.

• HIGH/SCOPE YAKLAŞIMI : Etkin öğrenme High/ Scope programının temel sürecini oluşturur. Etkin öğrenme “çocuğun yeni bir anlayışı; nesnelerle uğraşarak ve insanlarla, düşüncelerle, olaylarla etkileşime girerek zihninde yapılandırdığı bir öğrenme şekli” olarak tanımlanır.

• MONTESSORI YAKLAŞIMI : Çocuklara araştırma, deneme, hata yapma ve hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri için fırsat tanınır. Duyu organları ile materyallerin,  şekillerin ve renklerin özelliklerini keşfetmeleri için çocuklara özgür bir ortam sağlanır.

• Amaçları ve etkilendiği bilimsel yaklaşımları belirtilen TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ANAOKULLARI EĞİTİM PROGRAMI problem çözme, tahmin yürütme, görerek yapma, keşfetme, araştırma, drama, anlatım, soru cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, kavram ve zihin haritaları, yarışmalar, bulmacalar, örnek olay inceleme, tümdengelim, tümevarım, vb. yöntem ve tekniklerle uygulanır.

Programdaki başlıca etkinlik alanları ve içerikleri ise söyle sıralanabilir:

• Güne başlama-serbest zaman (çocuklar diğer etkinliklere ve güne hazırlanırlar. Bu etkinlik zamanında takvim ve hava durumu etkinlikleri, sınıftaki sorumlulukları dağıtma gibi etkinlikler gerçekleştirilir. Daha sonra çocuklar, çeşitli öğrenme alanlarında ilgilerine ve bireysel gereksinimlerine yönelik hazırlanmış olan köselere yönlendirilirler.)

• Dil ve okuma-yazmaya hazırlık ( tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, drama ve dramatizasyon, iletişim (Dinleme, konuşma), el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, dikkat ve bellek çalışmaları, içinde bulunduğu kültürü öğrenme, sosyal dünya)

• Sanat (sanat ve medya, sanatsal deneyimler, yaratıcı etkinlikler, şekil ve form, estetik)

• Yaratıcı Drama (Dramatik ifadeler -mimikler, jestler, kuklalar, maskeler, sosyodramatik oyun, ısınma çalışmaları, kaynaştırma çalışmaları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon)

• Matematik/Manipulatif Etkinlikler (matematik ve teknoloji, zaman, uzay ve sayılar, ölçü ve sekil, matematik deneyimleri)

• Bilim ve Fen (Deneyler, nesnelerin fiziksel özellikleri, yasam bilimi, doğa bilimi, besinler, kesifler, icatlar, ölçü ve sekil, bitkiler, hayvanlar, teknoloji, fotoğraf çekme, fotoğraf inceleme)

• Hareket ve oyun (hareket, algısal motor yetenekler, duyu motor hareket, duyuşsal ifadeler, sağlık ve güvenlik, yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış, yapılandırılmamış oyun, beden eğitimi çalışmaları.

• Değerler- Kişilik Eğitimi (saygı, paylaşma, işbirliği, yardımlaşma, sabır, sorumluluk, mutluluk, dürüstlük)

• Müzik ve ritm (müzik deneyimleri -müzikal sesler; ses dinleme ve ayırt etme çalışmaları-, şarkılar ve parmak oyunları, müzik eşliğinde hareket, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öykü oluşturma)

• Aile Katılımı (Ebeveynlerin eğitime katılımı ve çocukların deneyimlerini paylaşmaları sonucunda ebeveynler, kendi çocuklarını, arkadaşlarını ve diğer yetişkinlerle olan ilişkilerini gözlemlerler. Ayrıca çocuk yetiştirme ve onlarla iletişim kurmada yeni yollar öğrenebilirler. Tüm bunlara bağlı olarak eğitimde kalıcılığın ve kalitenin artabilmesi için okul – aile – çocuk etkileşiminde paralel davranışlar ve söylemlerin olması önemlidir.)