Anasayfa > Destek Birimleri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

     Psikolojik Danışma ve Rehberlik(PDR)Birimimiz, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmalarımız, gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği, ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanmaktadır.

Ölçme Değerlendirme Birimi

Ölçme ve Değerlendirme Birimi


Bir okulda ölçme ve değerlendirme öğrenci başarısındaki gelişime katkı sağlayan önemli bir ögedir. Bu birim ölçme araçlarının gelişimine, puanlama süreçlerine ve etkili geribildirime yaptığı katkı sayesinde; okul programlarını yönlendirir, öğretmene öğretim etkinliklerini yapılandırma fırsatı verir, öğrenciye güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri hakkında önemli bilgiler sunar.
Tüm bunların yanında ölçme ve değerlendirme birimi; öğrencilerin genel başarı düzeyini, öğrenme eksiklikleri olan ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri belirler. Öğretim sürecinde zorlanılan konuları saptar ve alınması gereken önlemlerin neler olabileceği hakkında önemli veriler sunar. Bu amaçla ölçme ve değerlendirme birimi aşağıdaki işlerin yapılmasını sağlamaktadır.


  •   Güvenilirliği ve geçerliği yüksek maddelerden (sorulardan) oluşan ölçme araçları geliştirmek
  •   Öğretim sürecinin çeşitli aşamalarında yapılacak olan hazırbulunuşluk, öğrenme eksikliklerini saptama ya da düzey belirleme gibi sınavları hazırlamak ve sonuçlarını değerlendirmek
  •   Uygulanan sınavlarda kullanılan maddelerin test (aritmetik ortalama, tepedeğer, ortanca, standart sapma vb.) ve madde (madde güçlüğü, madde  ayırt ediciliği) istatistiklerini hesaplamak
  •   Elde edilen istatistiklerden yararlanarak öncelikle öğretmenlere öğrencilerin öğrenmeleri hakkında geribildirim vermek. Bunun yanında daha nitelikle soruların oluşturulmasına ve daha nitelikli bir testin geliştirilmesine katkı sağlamak
  •   İşlenen ünitelerde, programın amaçladığı kazanımlara ulaşılma düzeyini belirlemek
  •   Uygulanan başarı testi sonuçlarıyla, öğrencinin kendi gelişim sürecini ve çabasını raporlamak
  •   Yapılan değerlendirmelerin öğrenciye, öğretmene ve veliye bildirilmesi için ilgili raporları okul müdürlüğüne iletmek
  •   Hazırlanan soruların güvenirliğinin ve geçerliliğinin nasıl artırılabileceği konusunda öğretmenlere destek olmak
  •   Alan seçme ve yöneltme çalışmalarına veri toplayarak yardımcı olma
  •   Proje gibi öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerindeki gelişimlerine katkı sağlayan ölçme ve durum belirleme yollarının geliştirilmesine, uygulanmasına ve puanlanmasına yardımcı olmak

Sonuç olarak; ölçme ve değerlendirme birimiyle eğitimi daha bilimsel ve etkili bir yapıya kavuşturmak olanaklıdır. Bu amaçla, öğrenci başarısı değerlendirilirken daha nesnel ölçme araçları geliştirmek, puanlama anahtarlarını oluşturmak ve etkili bir geribildirim vermek gereklidir. Bu anlamda, okulumuzda ölçme ve değerlendirme biriminin yaptığı çalışmalarla eğitim sürecinin daha verimli ve etkili duruma gelmesi sağlanmaktadır.


Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Değer bir toplumun varlık ve devamını sağlamak için toplumun ortak duygu ve amaçlarını ortaya çıkaran ilkeler bütünüdür. Değer, bir toplumun ilham aldığı en temel düşünüş sistemidir.

Değerler, bir kişinin veya sosyal grubun kabul ettiği standartlar, inançlar ya da moral ilkeleridir. (Collins English Dictionary, 1991: 1694)

Değerler:

·         Değerler algılayış ve hislere yön verir. Davranış biçimlerimizi doğrudan etkiler.

·         Değerler, bireyin ve toplumun ulaşmak istediği noktanın doğrudan temsilidir.

·         Değerler, toplumu ve bireyi birleştiren aktif güçtür.

·         Değerler, kişiliğin hayat karşısındaki duruşunu temsil eder.